INDX 43 2.0

מכונת פיתוח להספקים בינוניים לעמידה על סטנד רגליים, ניתנת להתקנה בפתח קיר.

בעלת רוחב הזנה של 43 ס"מ לסרטים ורולים ובעלת מכסה הגנה נסגר נגד אור לבן.

INDX 43 2.0
Scroll to Top