INDUSTREX M37

מכונת פיתוח שולחנית האידיאלית להספקי עבודה בינוניים. למרות ממדיה הקטנים מספקת רדיוגרמות באיכות גבוהה במיוחד תוך איכות ואמינות יוצאות מן הכלל.

INDUSTREX M43IC
Scroll to Top